Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Remote Engineer B.V., en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Remote Engineer B.V. overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze Voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Remote Engineer B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Remote Engineer B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien Remote Engineer B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Remote Engineer B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Remote Engineer B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Remote Engineer B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Remote Engineer B.V. een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Remote Engineer B.V. niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Remote Engineer B.V. gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Remote Engineer B.V. met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.3 Door Remote Engineer B.V. verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Remote Engineer B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Remote Engineer B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Remote Engineer B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Remote Engineer B.V. slechts voor zover zij door Remote Engineer B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Remote Engineer B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Remote Engineer B.V. zich het recht voor om de afnemer de door Remote Engineer B.V. reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.2 Meerwerk zal voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Remote Engineer B.V. schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Remote Engineer B.V..

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en exclusief BTW. Ten aanzien van opdrachten tot € 650,- exclusief BTW geldt, dat een opslag van € 12,50,- aan handling- en administratiekosten in rekening wordt gebracht.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Remote Engineer B.V. gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Remote Engineer B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn aan drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

Artikel 6. Reclames transportproblemen

6.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.
6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Remote Engineer B.V.. Indien de beschadiging of onbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
6.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.
6.4 Indien en voor zover de reclame door Remote Engineer B.V. gegrond wordt bevonden zal Remote Engineer B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Remote Engineer B.V..

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen

7.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen.
7.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Remote Engineer B.V. te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
7.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
7.4 Indien en voor zover de reclame door Remote Engineer B.V. gegrond wordt bevonden zal Remote Engineer B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
7.5 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Remote Engineer B.V. en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
7.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Remote Engineer B.V..

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Remote Engineer B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Remote Engineer B.V. vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
8.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (Algemene invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
8.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Remote Engineer B.V., onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Remote Engineer B.V. verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 340,-.
8.5 Indien Remote Engineer B.V. daartoe aanleiding ziet, kan Remote Engineer B.V. nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
8.6 Bij nieuwe relaties worden de eerste drie opdrachten onder rembours geleverd. De rembourskosten bedragen € 16,- per zending. Zolang Remote Engineer B.V. geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours geleverd. Binnen het door Remote Engineer B.V. toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Remote Engineer B.V. tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
9.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Remote Engineer B.V., te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Remote Engineer B.V. heeft voldaan.
9.3 Ingeval Remote Engineer B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Remote Engineer B.V. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10. Levertijd

10.1 Alle door Remote Engineer B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Remote Engineer B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Remote Engineer B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
10.2 Overschrijding van de door Remote Engineer B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
10.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Remote Engineer B.V..

Artikel 11. Levering

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Remote Engineer B.V.. Ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten brengt Remote Engineer B.V. voor iedere opdracht € 12,50 in rekening. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
11.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Remote Engineer B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Remote Engineer B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
11.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Transport

12.1 Remote Engineer B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Remote Engineer B.V. is slechts gehouden een(transport)verzekering af te sluiten, indien en voor zover Remote Engineer B.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 13. Software en hardware

13.1 De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder – van toepassing, indien Remote Engineer B.V. software levert.
13.2 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Remote Engineer B.V., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien Remote Engineer B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Remote Engineer B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verminderd het recht van Remote Engineer B.V. op betaling door de afnemer voor reeds door Remote Engineer B.V. verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Remote Engineer B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Remote Engineer B.V. tijdelijk of blijvend niet instaat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Remote Engineer B.V. haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 15. Garantie

15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, garandeert Remote Engineer B.V. de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten overeenkomstig de laatste versie van de RMA-Voorwaarden, welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Remote Engineer B.V. naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Remote Engineer B.V.. Verbruiksartikelen als toners, cartridges, discpacks en geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Remote Engineer B.V.. Gebreken dienen schriftelijk bij Remote Engineer B.V. te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Remote Engineer B.V. zijn gewijzigd of worden onderhouden.
15.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Remote Engineer B.V. vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.
15.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Remote Engineer B.V., geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Remote Engineer B.V. niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
15.5 Indien de goederen door Remote Engineer B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Remote Engineer B.V. zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
15.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Remote Engineer B.V. in rekening worden gebracht.
15.7 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Remote Engineer B.V. nader op te geven adres.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Remote Engineer B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Remote Engineer B.V.. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Remote Engineer B.V. is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Remote Engineer B.V. toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Remote Engineer B.V. afgesloten verzekering.
16.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Remote Engineer B.V. geleverde goederen, is Remote Engineer B.V. niet aansprakelijk.
16.4 De afnemer vrijwaart Remote Engineer B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Remote Engineer B.V. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Remote Engineer B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.
16.5 De aansprakelijkheid van Remote Engineer B.V. uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 17. Ontbinding/Beëindiging

17.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Remote Engineer B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
17.2 Remote Engineer B.V. is in de 17.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Remote Engineer B.V. verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
17.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, onbinding/beeïndiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
Artikel 19. Algemeen
19.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 19. Algemeen

19.1 De rechten en / of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen niet worden overgedragen en kunnen alleen worden overgedragen met voorafgaande toestemming van de andere partij of er kan een zekerheidsrecht worden vastgesteld.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde ter, naar keuze van Remote Engineer B.V., tenzij anders is overeengekomen.
20.3 Remote Engineer B.V. is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. 

Waarmee kunnen
we je helpen?

Offerte aanvragen

  Aanvraag Starterkit

  ServiceGate Nano

   Aanvraag Starterkit

   ServiceGate Lite

    Aanvraag Starterkit

    ServiceGate Nano V3

     Aanvraag Starterkit

     ServiceGate V2(LTE)